Adı Soyadı

Abdussemet HAZAR

Ünvanı

Yard.Doç.Dr.

Eğitim Kalb Damar CerrahisiUzmanı

İlkokul: Siirt Kurtalan Cumhuriyet İlkokulu

Orta öğretim : Kurtalan Ortaokulu ve Lisesi

Tıp Fakültesi: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984-1990

İhtisas: İnönü Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD.1995-2001

 

Yayın Listesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımladığı makaleler

 

 1. Demirbag R, SezenY, Hazar A, Yildiz A, Bas M Polat, M Gür, M Yilmaz, R Cakir, Erel HO.The influence of oxidative parameters, prolidase, paraoxonase and arylesterase activities on mean blood pressure. European Journal Of Clınıcal Investıgatıon 2008:38;5,356-357
 2. Cihan H B, Gülcan O, Hazar A., Turkoz R, Olmez E..Determination of the perikardial to serum myoglobin ratio for the early diagnosis of perioperative myokardial infarction after coronary artery bypass grafting  Pharmacological Resarch 2004:50;247-251
 3. Ekim H, Demirbağ R., Hazar A., Mustafaoğlu F. The adult patent ductus arteriosus: Review of surgical experience with 10 patients. Baku Tıp Fak. Dergisi.25.12.2003
 4. Ekim H, Hazar A., Kutay V, Karadağ M, Demirbağ R. Surgical Management of Cardiac Tamponade. Baku Tıp Fak. Dergisi.25.12.2003
 5. Ekim H, Kutay V, Demirbağ R, Hazar A. Karadağ M, Mustafaoğlu F, Tuncer M.Koroner arter cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon gelişiminde rol oynayan faktörler bakü tıp dergisi.25.12.2003
 6. Ekim H, Hazar A, Kutay V, Karadağ M, Demirbağ R. Atan kalpte yapılan koroner bypass ameliyatlarında endarterektominin uygulanabilirliği ve erken dönem sonuçları Bakü Tıp dergisi 25.12.2003.
 7. Ekim H, Kutay V, Mustafaoğlu F, Hazar A., Karadağ M, Tuncer M. Surgical treatment of proksimal greater saphenous vein trombophlebitis Bakü Tıp dergisi 25.12.2003
 8. Ekim H, Kutay V, Hazar A ,Mustafaoğlu F, Tuncer M. Simultaneous operasyon for pulmonary hydatic cystand ascending aortic aneurysm via median sternotomy (report of a case) Bakü Tıp Derg. 2005;6:11-14
 9. Ekim H, Basel H, Kutay V, Hazar A. Venous aneurysm formation in a femoropopliteal saphenous vein graft ; Case Rep.Clin Pract Rev.2005;6:200-202
 10. Ekim H, Kutay V, Hazar A., Akbayrak H, Basel H, Tuncer M. Effect of posterior pericardiectomy on the incidence of pericardial effüzyon and atrial fibrilasyon after coronary revascularization.Med Sci Monit,2006;12(9):CR431-434

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan  yazara ait bildiriler

 

 1. Cihan H.B, Gülcan O, Hazar A., Turkoz R, Olmez E. Determination of the perikardial to serum myoglobin ratio for the early diagnosis of perioperative myokardial infarction after coronary artery bypass grafting  XVI.Annual Meetıng Medıterranean Assocıatıon Ofcardıology And Cardıac Surgery September 26-29,2004 Volume7 Suppl 2 2004
 2. H Ekim, Akbayrak H, Kutay V, Hazar A, Basel H, Karadağ M, Demir İ, Yakut C Management of prostetic mitral valve thrombosis. The heart surgery forum volum 8 suppl.1,2005.
 3. Ekim H, Erdoğan HB, Kutay V, Basel H, Özen S, Hazar A, Akbayrak H, Kömüroğlu U, Tuncer M, Yakut C  Effect of ischemia /Reperfüzyon injury to the lungus caused by cross clemping of the abdominal aorta The heart surgery volum 8 suppl 1 2005.
 4. Ekim H, Kutay V, Akbayrak H, Hazar A, Tuncer M, Basel H, Karadağ M, Demir İ, Yakut C. Tetraloji of fallot:İnfluence of transanular patch on early and mid-term outcome The heart surgery forum volum 8 suppl. 1 2005
 5. Ekim H, Kutay V, Demirbağ R, Turan E, Hazar A, Tuncer M, Karadağ M, Yakut C. Determinents of atrial fibrilasyon after coronary artery surgery The heart surgery forum volum 8 suppl. 1 2005

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerdeki makaleleri

 

 1. Soysal Ö, Özdemir H, Cihan HB, Ege E, Gülcüler M, Gülcan Ö, Hazar A, Paç M. Bronkojenik yayılım gösteren bir akciğer kist hidatik kistinde albendazol tedavisi. Turgut Özal Tıp Mer. Derg. 1995;2:378-382.
 2. Soysal Ö, Gülcüler M, Cihan HB, Ege E, Gülcan Ö, Özdemir H, Hazar A, Paç M. Alt ekstremite varislerinin polidokanol ile skleroterapisi. Turgut Özal Tıp Mer. Derg. 1996;3:12-15
 3. Soysal Ö, Ege E, Cihan HB, Gülcüler M, Özdemir H, Gülcan Ö, Hazar A. Pnömotoraks ve mediastinal amfizemle seyreden yabancı cisim aspirasyonu. Van Tıp Derg. 1990; 3: 121-122.
 4. Türköz A, Gülcan Ö, But A, Hazar A, Ersoy Ö. Dekstran 40 sonrası kalp durması. Türk Anes Rean Cem Mec. 2000;28:105-106.
 5. Ege E, Paç M, Hazar A, Emmiler M, Elmalı N. Dev bir subklavian arter anevrizma olgusu. Kard. Derg. 2001.
 6. Cihan HB, Gülcan Ö, Hazar A, Türköz R. Periferik damar yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi. 2001;7:113-116.
 7. Ege E., Paç M., Durmaz R., Duman Y., Hazar A., Emmiler M., Aydın E., Internal Mammary Artery  Atherosclerosis ın Segments removed During Coronary Artery Bypass Grafting Surgery and C. Pneumonia infection.Anadolu kardiyoloji dergisi haziran 2004
 8. Ekim H, Kutay V, Hazar A, Karadağ M, Demirbağ R. Management of the lower extremity artreial injury. Eastern Journal Medicine .19.12.2003
 9. Ekim H, Kutay V, Demirbağ R,Turan E, HazarA, Karadağ M.Koroner arter cerrahisi soonrası atrial fibrilasyon gelişiminde rol oynayan faktörler. Van Tıp Dergisi Nisan 2004.
 10. Ekim H, Kutay V, Hazar A. Tek ve İki Damar Hastalarında Çalışan Kalpte ve Kardiyopulmoner Bypass ile Yapılan Myokardiyal Revaskülarizasyonların Karşılaştırılması Van Tıp Dergisi Temmuz 2004.
 11. Ekim H, Kutay V, Hazar A, Başel H, Karadağ M, Tuncer M. Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin KapatılmasındaTriküspit Kapağın Septal Leafletin’inin Geçici olarak Kaldırılmasının Önemi Van tıp dergisi Temmuz 2004.
 12. Ekim H, KutayV, Akbayrak H, Hazar A..Karadağ, M Basel H, Demir İ,Yakut  C.Fallot tetralojısınde transanüler yama uygulamasının erken ve orta dönem sonuçları VanTıp Der.12(3)189-194.2005
 13. Ekim H, Kutay V, Basel H,  Turan E, Hazar A, Karadağ M. Açık kalb cerrahisi.sonrası kanamaya bağlı revizyon operasyonları  Van Tıp Der.11(4):119-123 2004
 14. Ekim H, HB.Erdoğan, Kutay V, Basel H, Özen S, Hazar A. Akbayrak H, Özbek H. Abdominal Aortaya Kros Klemp Konulmasının İskemi Reperfüzyon hasarının Akciğerlere etkisi . Van Tıp der.Cilt 12 sayı3 Temmuz/2005
 15. Ekim H, Kutay V, Akbayrak H, Basel H, Demir İ, Hazar A, Karadağ M, Yakut C. Üst extremitede distal iskemiye neden olan arteriovenöz fistül komplikasyonları.Turkish J. Vasc.Surg 2006 15(1):25-30
 16. Hazar A, Cihan HB, Gülcan Ö, Çığlı A, Özyalın F, Türköz R. Perioperatif Miyokardiyal hasar Tespitinde Biyokimyasal Belirleyicilerin Rolü. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9 (2) 95-103 (2002)

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunduğu ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri

 

 1. Soysal Ö, Gülcüler M, Cihan HB, Ege E, Gülcan Ö, Özdemir H, Hazar A, Paç M. Alt ekstremite varislerinin tedavisinde polidokanol ile skleroterapi. Vlll. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Nisan 1996 Antalya.
 2. Soysal Ö, Cihan HB, Ege E, Durmaz R, Gülcüler M, Gülcan Ö, Özdemir H, Hazar A, Paç M. Toraks duvarında tüberküloz apsesi. Toraks Derneği kongresi Nevşehir 1996.
 3.  Türköz A. Gülcan Ö, But K, Hazar A, Ersoy Ö. Dekstran 40 sonrası kardiyak arrest. Uludağ Üniversitesi Vlll. Kış Sempozyumu. 1999, Bursa.
 4. Gülcan Ö, Cihan HB, Hazar A, Türköz R. İnternal torasik arter yan dallarının distal akıma etkisi. Vl. Ulusal GKDC Derneği Kongresi. 2000. Antalya.
 5. Ege E, Paç M, Paç FA, Battaloğlu B, Hazar A, Emmiler M. Bir patent duktus ve aorto-pulmoner window olgusunun aşamalı onarımı. Ulusal Kardiyoloji ve kardiyak cerrahi Kongresi. Mayıs 2001. Nevşehir.
 6. Ege E, Paç FA, Paç M, Aydın E, Hazar A, Emmiler M. Pulmoner kapak tutulumuna bağlı pulmoner stenoz ve atrial septal defektin eşlik ettiği bir mukopolisakkaridoz olgusu. Ulusal Kardiyoloji ve kardiyak cerrahi Kongresi. Mayıs 2001. Nevşehir.
 7. Demirbağ R, Uluca Y, Hazar A, Kutay V, Ekim H, Kurtoğlu M. Faktör V leiden mutasyonu ve global sistolik disfonksiyonlu olgularda sol ventrikülde trombüs oluşumu ile ilişkisi. 18. Ulusal Kardişyoloji Kongresi 2002. Antalya.
 8. Demirbağ R,  Hazar A, Ekim H. Orta derecede mitral darlığı olan sinüs ritmindeki hastalarda metaprolol ve diltiazemin P dalga dispersiyonu üzerine etkisi. 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002. Antalya.
 9. Basel H., Ekim H., Kutay V., Hazar A., Karadağ M, Yakut C. Periferik arteryel tromboemboli 200-2004 yılları arası klinik deneyimimiz TGKD Cerr. Der. Eylül 2004
 10. Kutay V, Ekim H, Başel H, Hazar A, Yakut C.Valvüler enfektif endokardit cerrahi tedavisi; Erken ve orta dönem sonuçları TGKD Cerr. Der.Eylül 2004.
 11. Ekim H, Kutay V, Hazar A, Basel H, Karadağ M, Yakut C.Venöz Anavrizmaların cerrahi tedavisi.TGKD Cer. Der. Eylül 2004
 12. Ekim H, Kutay V, Karadağ M, Hazar A., Basel H, Yakut C.Alt ekstremite arteryel yaralanmaları TGKD Cer.Der.Eylül 2004
 13. Ekim H, Kutay V, Karadağ M, Hazar A, Basel H, Yakut C.Torasik ve kardiyovasküler cerrahinin birlikte uygulanması TGKD Cerr.Der. Eylül 2004
 14. Ekim H, Kutay V, Demir İ, Basel H, Hazar A, Karadağ M, Yakut C. Üst ekstremite arteryel yaralanmaları (18-22 Mayıs 2005 Antalya XII.Ulusal Vasc Cerr.Kongresi bildirisi)
 15. H.Ekim , M.Karadağ, V.Kutay, İ.Demir, H Akbayrak, H.Basel, Hazar A, C.Yakut Abdominal aort anevrizması tanısı konulan hastalarımızda cerrahi tedavi sonuçları.XII.Ulusal vasküler cerrahi kongresi 2005:18-20 mayıs Antalya
 16. Ekim H, Kutay V, Akbayrak H, Basel H, Demir İ, Hazar A, Karadağ M, Yakut C Üst ekstremite distal iskemiye neden olan arterio venöz fistül komplikasyonları. XII.Ulusal vasküler cerrahi kongresi 2005:18-20 mayıs Antalya
 17. Ekim H, Kutay V, Hazar A, Demir İ, Basel H, Karadağ M, Akbayrak H, Melek Y, Özcan S, Kıymaz A, Yakut C Greft uygulamalarımız periferik vasküler yaralanmalardaki sonuçlarımız 5.ulusal travma ve acil cerrahi kongresi 16-20 kasım 2005 Antalya:.
 18. Basel H, Hazar A, Ekim H, Demir İ, Akbayrak H, Karadağ M Alt ekstremite yaralanmalarında beş yıllık deneyimimiz. 5. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. kasım 2005 Antalya
 19. Hazar A, Ekim H, Demir İ, Karadağ M, Basel H, Akbayrak H, Yakut C Femoral arter yaralanmaları 5. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi kasım 2005 Antalya
 20. Demir İ, Hazar A, Ekim H, Basel H, Karadağ M, Akbayrak H, Yakut C. Popliteal ve tibial arter yaralanmaları 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi kasım 2005 Antalya
 21. Basel H, Demir İ, Hazar A, Akbayrak H, Karadağ M, Ekim H. Medüller angiogenesis ile doku defektinin kapatılması: 5.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi kasım 2005 Antalya
 22. Ekim H, Akbayrak H, Hazar A, Kutay V, Yakut C. Kalb cerrahisi ile beraber thorasic cerrahinin uygulanması 9. ulusal Türk göğüs kalp damar cerr kongresi 2006 Antalya
 23. Ekim H, Kutay V, Hazar A, Basel H Kardiac ve intratorasic major vascüler yaralanmalar.. 9.Ulusal göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 24. Ekim H, Hazar A, Basel H, Kutay V Üst ekstremite proksimal arteryel yaralanmaları (e poster).9. Ulusal Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 25. Hazar A, Ekim H, Demir İ, Akbayrak H, Basel H, Karadağ M, Yakut C. Ventriküler septal defektli hastalarda cerrahi deneyimimiz. 9.ulusal Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 26. Mordeniz C, Basel H, Demir İ, Akbayrak H, Hazar A, Karadağ M İnfrainguinal vasküler cerrahi müdahelelerde uygulanan anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması.. 9. ulusal göğüs kalp damar cerr kongresi 2006 Antalya
 27. Akbayrak H, Ekim H, Kutay V, Hazar A, Yakut C. Kardiak tümör ve kistlerde cerrahi sonuçlarımız Ulusal 9. Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 28. Hazar A, Demir İ, Akbayrak H, Basel H, Karadağ M, Ekim H, Yakut C Atrial septal defektli olgularda cerrahi sonuçlarımız.. 9. Ulusal Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 29. Basel H, Hazar A, Akbayrak H, Karadağ M, Demir İ, Ekim H Van ve çevre illerde yaşayan CABG sonuçları ve risk faktörleri. Ulusal 9. Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 30. Ekim H, Hazar A, Basel H, Kutay V Üst ekstremite proksimal arteryel yaralanmaları: Ulusal 9. Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi: 2006 Antalya
 31. Basel H, Demir İ, Akbayrak H, Karadağ M, Hazar A, Mordeniz C, Ekim H.Medüller angiogenesis indüksiyonu ile thromboangitis obliterans hastalığının tedavisi: Ulusal 9.Türk gögüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 32. Hazar A, Basel H, Karadağ M, Demir İ, Akbayrak H, Mordeniz C, Ekim H. Mitral kapak cerrahisi yapılan hastalarda yedi yıllık deneyimimiz..Ulusal 9. Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi.2006 Antalya
 33. Ekim H, Hazar A, Tuncer M, Kutay V, Yakut C.Aort kapak darlığı olan hastalarda aort kapak replasmanı klinik sonuçları. Ulusal 9.Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 34. Hazar A, Akbayrak H, Basel H, Karadağ M, Demir İ, Ekim H, Yakut C Fallot tetralojisi nedeniyle opere ettiğimiz hastalardaki sonuçlarımız. Ulusal 9.Türk göğüs kalb damar cerrahisi kongresi 2006 Antalya
 35. Mordeniz C, Başel H, Hazar A, Karadağ M, Akbayrak H, Demir İ. İnfrainguinal cerrahi olgularımızda farklı anestezi yöntemlerinin uygulanması. 13. Göğüs Kalb Damar Anestezisi Kongresi  2006 Bolu Abant

 

Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Tabipleri Birliği,

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

 

Akademik ve İdari Görevler

İki yıl Van Yüksek İhtisas Hastanesinde Başhekimlik

 

İlgi Alanları

Futbol,

Folklor,

Halk müzigi

 

Dersler

Lisans :

 

Y.Lisans :

 

Derece, Ödül ve Burslar

 

 

 

İletişim Bilgileri          

Telefon :0505 6247575

Faks      :0414 3151181