HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

  

Sıra No

Hizmetin Adı


Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Hizmetin Ortalama

Tamamlanma Süresi

(En Geç)

 1

Lisans Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kontenjan bildirilmesini ister, ertesi gün cevap yazılır. 1 Hafta

 2

 Öğrenci Kabulü

 1-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtları İnternet üzerinden üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi (ÖBS) ile yapılmaktadır.
2- ÖBS adresinden adayın online beyanı ile gerçekleştirilir.
3-Aday bilgileri eksiksiz olarak sisteme girer.
4-Yanlış beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılır.

5 Dakika

 3

 Kesin Kayıt İşlemleri

1 -Diploma/Çıkış Belgesi Aslı veya Onaylı Örneği
2-12 adet Fotoğraf
3-1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Askerlik Durum Belgesi (29 Yaşını dolduranlardan istenir.)
*E-Devlet üzerinden yapılan kayıtlarda yukarıdaki belgeler istenmez.
5 Dakika

4

 

 Mazeretli Kayıt Yenileme Başvurusu

1-Dilekçe
2-Özel Durumlarını Gösterir Belge
5 Dakika

 5

 Belge İstekleri

1- Dilekçe yada istek formu
2- Başkasının Teslim Alması Durumunda vekâlet
1 Saat

 6

 Ders Muafiyet (ders saydırma) Başvurusu

1-Dilekçe
2-Not Durum Belgesi
3- Ders İçerikleri
4- Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1 Hafta

 7

Kayıt Dondurma Başvurusu 1-Dilekçe
2-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1 Hafta

8

 

 

Yatay Geçiş Talebi Başvurusu

1-Dilekçe
2-Öğrenci Belgesi
3-Aldığı Dersleri Gösterir Belge (Transkript)
4-Ders İçeriklerini Gösterir Döküman (İmzalı Belge)
5-Disiplin Cezası Alıp / Almadığına Dair Belge
6-Akreditasyon ve Eşdeğerlilik Kurulu Kararı
7-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
10 İş Günü

9

Yatay Geçiş Kayıtları

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-12 adet Fotoğraf
5 İş Günü

10

Özel Öğrenci Başvurusu  1-Dilekçe (Eğitim-Öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurulur)
2-Mazeretini kanıtlayan belge
5 Dakika

11

Özel Öğrenci Kabulü

1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı
5 İş Günü

 

12

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

1- Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Yürütülür. 15 Dakika

 

13

Farklı Üniversiteden Ders Alma Başvurusu 1-Dilekçe
2-İlgili Anabilim Dalının “Olur” Yazısı
3-Fakülte Yönetim Kurulu
5 İş Günü

 

14

 

Sınav Notuna İtiraz

1- Sınav açıklandıktan sonra İlan Tarihi İtibari İle 7 gün İçinde dilekçe ile başvurulur. 5 İş Günü

 

15

 

 

Mezuniyet İşlemleri

1-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
2-İlişik Kesme Belgesi Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından onaylanır.
3-Mezuniyet Belgeleri Dekan tarafından imzalanır.
7 İş Günü

 16

Askerlik İşlemleri 1-Personel İşleri birimince yürütülür. 1 Hafta

 17

Anket Uygulaması

1-Gelen anketler öğrenciler tarafından doldurularak, anket sonuçları üst yazı ile anketi isteyen birime iletilir. 5 İş Günü

 18

YÖK İstatistikleri

1-Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. 7 İş Günü

 19

Yabancı uyruklu öğrenci istatistikleri

1-Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. 7 İş Günü

 

20

 

KYK istatistikleri

1-Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. 7 İş Günü

21

Web sayfası işlemleri

1-Güncelleme ve Gelen Duyuruların Yayınlanması 2 Saat

 22

Maaş Ödemeleri

1-Göreve Başlama Yazısı
2-Atama Karanamesi
3-Aile Durum Bildirimi
4-Terfi Listesi
5-Sendika Listesi
6-Bireysel Emeklilik Listesi
10 İş günü

 23

SGK Primleri

1-İnternet üzerinden emekli keseneklerin gönderilmesi 1 Gün

 24

Sosyal Hak Ödemeleri

1-Dilekçe
2-Doğum Raporu
3-Ölüm Raporu
 1 Hafta (Hak sahibinin yazılı başvurmasından itibaren)

25

Sürekli ve Geçici Yolluk Ödemeleri

1-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
2-Görevlendirme Onayı
3-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
4-Yurtiçi /Yurtdışı Geçici görev Yolluğu Beyannamesi
5-Ödeme Emri Belgesi (Tahakkuk) düzenlenmesi
5 İş Günü

 26

Küçük Bakım-Onarım Hizmetleri

 Bakım-Onarım Talep Formu 1 Hafta

 27

Malzeme İstekleri

1- Alınacak Malzeme İçin Onay İstenmesi
2- Satın Alma İçin Malzeme Listesinin Hazırlanması
3- Malzemeler İçin Piyasa Tespitinin Yapılması
4- Malzemeler İçin Teklif Alınması
5-Yaklaşık Maliyet Çıkartılması
6-Malzemenin Alınması
7-Alınan malzemenin muayene kontrol komisyonunca kabulü
8-Taşınır İşlem Fişinin hazırlanması
9-Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmesi
5 İş Günü

 

28

Gelen – Giden Evrak Kayıt İşlemleri

 1-Posta evraklarının düzenlenmesi ve postaya verilmesi
2-Kurum içi ve dışı gelen evrakların kayda alınması
5 Dakika

 

 

29

Gündem Hazırlanması

1-Ders değişiklik formları
2-Görevlendirme evrakları
3-Tez değerlendirme ve sınav jürisi formları
4-Dr.Öğr.Üyesi yeniden atama ve ilk atama raporları
1 Saat

 

  

 

30

 

 

 

Ek Ders Ücretleri

1-Her akademik takvim yılı başında, akademik takvim, yönetim kurulu kararı, ders yükü bilgi formu düzenlenir (Bir defaya mahsus) Söz konusu belgeler değişiklik olmadığı sürece ödeme emri belgesine bağlanmaz.
2-Diğer aylarda anabilim dalı başkanlığından gelecek haftalık ders programı, ders dağılım çizelgesi, personelin izin ve rapor durumunu gösteren yazı, tahakkuk birimine geldikten sonra, ek ders ödeme bordrosu ve banka listesi düzenlenip ödeme emri belgesine bağlanarak imzaları tamamlattırıldıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilir.
3 İş Günü

 

 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı