AMACIMIZ


Eğitim: Bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarını belirleme ve önlemeye yönelik çözüm yolları üretebilen; sürekli kendisini geliştiren; mesleğini insan hakları, hasta hakları ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulayabilen; iletişim becerisi yüksek; gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hekim yetiştirmektir.

 

Araştırma: Ulusal gereksinimler doğrultusunda yetkin araştırmacıların yetiştirilmesi; bölgesel ve ulusal sağlık sorunları; ulusal sağlık politikası ve tıp eğitimi ile ulusal ve uluslararası literatürde yer alabilecek temel ve klinik tıp bilimleri konularında araştırmaların yapılmasının sağlanmasıdır.

 

Hizmet: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla bölge halkının gereksinimlerine uygun olarak ulusal/uluslararası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

HEDEFLERİMİZ

 

Eğitim

Ulusal çekirdek eğitim programı ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarının dikkate alınarak, fakültenin eğitim programının düzenlenmesi

Öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi; etkin, çağdaş eğitim ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasını sağlamak için eğiticilerin eğitiminin belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yapılması

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının akredite edilmesi

Öğretim elemanları ve öğrencilerin; sürekli gelişen tıp alanındaki güncel bilgilere ulaşmasını olanak sağlayacak ulusal ve uluslararası deneyimli ve donanımlı konuşmacıların katıldığı seminerler, konferanslar ve meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesine destek verilmesi

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve ziyaret programlarına katılımının artırılması

Eğitim ile ilgili komisyonlarda öğrenci ve asistan temsilcilerinin yer alması; öğrenci, akademik ve idari personelden etkin olarak geri bildirim alınması

Öğrenci kulüplerinin çalışmalarının desteklenmesi ve çeşitliliğinin artırılması

Sosyal, kültürel, psikolojik, akademik ve kariyer danışmanlık sisteminin gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenerek ve iyileştirilerek yürütülmesi

 

Araştırma

Araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak yüksek lisans ve doktora programlarının kalitesinin ve sayısının artırılması

Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik destekleme programlarına katılımın teşvik edilmesi

Bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğinin güçlendirilmesi

Bilimsel projelerin sonuçlarının yayınlanacağı/sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve teşvik edilmesi

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesi

Yayın kalitesinin yükseltilmesi ve SCI grubu dergilere giren yayın sayısının arttırılması

Fakültemiz bünyesinde yayımlanmakta olan bilimsel derginin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

 

Hizmet

Hasta-hekim hakları dengesini ve etik kuralları gözeterek; çalışanların ve öğrencilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruyarak sağlık hizmeti sunulması

Gereksinimler doğrultusunda deneyimli ve donanımlı bir kadronun oluşturulması

Hastane hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ve alt yapının geliştirilmesine yönelik projelerin üretilmesi

Sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanaklarına ulaşarak, bu olanakları hastaların tanı/tedavisinde ve öğrenci eğitiminde en üst düzeyde kullanılması

Bölgenin öncelikli sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyip, yapılandırma ve organizasyonu buna göre şekillendirilmesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde uygulamalı eğitim alan Tıp Fakültesi ve sağlık alanında eğitim gören diğer öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması  

Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve sağlık alanında destek sağlayacak ulusal ve bölgesel kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi, etkinlikler yapılması

 

MEZUNLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER

 

Bilgi

Vücudun normal yapı ve işlevlerini bilecek 

İnsan organizmasındaki hücresel, biyokimyasal, biyofiziksel ve moleküler mekanizmaları tanıyabilecek

Hastalıkların genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik ve çevresel nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını çözümleyebilecek

 Hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri tanımlayabilecek

Sık görülen, sakatlığa ve/veya ölüme neden olan hastalıklara ait klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguları sayabilecek ve yorumlayabilecek

Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlayabilecek ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayabilecek

Sık kullanılan ilaçların etki, advers reaksiyon, endikasyon, kontrendikasyon ve ilaç etkileşimlerini sayabilecek

 Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek

Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde yönlendirebilecek

Olgu temelli sorunları çözebilmek için eleştirel düşünme yöntemlerini yorumlayabilecek

 Afet durumlarında neler yapılabileceğini sayabilecek

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklayabilecek

İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecek 

Başta hastalar ve hasta yakınları olmak üzere, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile uygun ve etkin iletişim basamaklarını açıklayabilecek

Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilecek ve etik sorunları yorumlayabilecek

Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilecek

Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını tanımlayabilecek

Ülkenin genel sağlık sorunlarını değerlendirebilecek

 

Beceri

Doğru ve kapsamlı anamnez alabilecek

Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilecek 

Hastalığın tanısını koyabilmek için gerekli olan temel tanı yöntemlerini uygulayabilecek 

Birinci basamakta kullanılabilecek tanısal temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek (Örnek: periferik yayma, tam idrar tetkiki vb)

Mesleki temel becerileri uygulayabilecek (Kan alma, Damar yolu açma gibi) 

Hastaları için akılcı ilaç kullanımını planlayıp uygulayabilecek

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını aktif izleyebilecek

Hastalar, hasta yakınları ve tüm sağlık personeli ile doğru ve etkili bir iletişim kurabilecek

Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri alabilecek

Toplum sağlığına yönelik araştırma planlayıp, gerçekleştirip raporlayabilecek

Gerektiğinde temel yaşam desteğini uygulayabilecek

 

Tutum

Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler almak, hastalıkları uygun ve rasyonel tedavi seçeneklerini kullanarak iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseyecek

Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “öncelikle zarar vermeme” ilkesini gözetecek

Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etmenin, sağlıkla ilişkili sektörlerle kurduğu iletişimde etik kuralları gözetmenin öneminin farkında olacak

Tıp alanında ve uygulamalarında bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini benimseyecek

Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgiyi güncellemenin önemini özümseyecek

Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilecek

Her hastayı yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerine göre değerlendirebilecek

Hasta ve yakınlarına yansız ve yargısız yaklaşacak ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimseyecek

Her hastaya ve/veya gerektiğinde hasta yakınlarına hastalığının tanısı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır bir dille açıklayıcı bilgi vermenin ve yazılı onam(rıza) almanın öneminin farkında olacak 

Başta gizlilik ilkesi olmak üzere evrensel hasta haklarına saygı göstermeyi yaşama geçirebilecek

Hasta ile sağlıklı, etkin ve empatiye dayalı bir iletişim kurmanın tedavi başarısı ve mesleki doyum üzerine olan değerini özümseyecek

Toplum içerisinde şefkatli, dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturacak 

Kendinin ve meslektaşlarının özlük haklarının farkında olarak bunları savunmanın mesleki açıdan önemini benimseyerek, onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruyabilecek

Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olacak

Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseyebilecek

Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak benimseyecek

Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilerek, doğumdan ölüme kadar yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verebilecek

Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş edebilecek

 

BAĞLANTILAR