HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
MİSYONUMUZ
Evrensel bilime katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen, bu sorunlara çözüm üretebilen ve uygulayabilen, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır tutum ve davranışlar sergileyen hekimler yetiştirmek; bilimsel, modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak; çağdaş bilime katkıda bulunacak araştırmalar yapmaktır.
 
VİZYONUMUZ
Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti veren; yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve topluma sağlık alanında verdiği hizmet ile sürekli gelişen; öğrencisi ve çalışanı olmaktan onur duyulan; şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan saygın bir fakülte olmaktır.
 
DEĞERLERİMİZ
 • Dürüstlük                  
 • Şeffaflık        
 • Liyakat
 • Bilimsellik    
 • Evrensellik    
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık    
 • Katılımcılık
 • Etik değerlere bağlılık          
 • Güvenilirlik ve hesap verebilirlik    
 • Çevreye ve doğaya saygılı    
 
 
AMACIMIZ

Eğitim: Bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarını belirleme ve önlemeye yönelik çözüm yolları üretebilen; sürekli kendisini geliştiren; mesleğini insan hakları, hasta hakları ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulayabilen; iletişim becerisi yüksek; gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hekim yetiştirmektir.
 
Araştırma: Ulusal gereksinimler doğrultusunda yetkin araştırmacıların yetiştirilmesi; bölgesel ve ulusal sağlık sorunları; ulusal sağlık politikası ve tıp eğitimi ile ulusal ve uluslararası literatürde yer alabilecek temel ve klinik tıp bilimleri konularında araştırmaların yapılmasının sağlanmasıdır.
 
 
Hizmet: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla bölge halkının gereksinimlerine uygun olarak ulusal/uluslararası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.
 
 
 
 
 
 
HEDEFLERİMİZ
 
Eğitim
 • Ulusal çekirdek eğitim programı ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarının dikkate alınarak, fakültenin eğitim programının düzenlenmesi
 • Öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi; etkin, çağdaş eğitim ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasını sağlamak için eğiticilerin eğitiminin belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yapılması
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının akredite edilmesi
 • Öğretim elemanları ve öğrencilerin; sürekli gelişen tıp alanındaki güncel bilgilere ulaşmasını olanak sağlayacak ulusal ve uluslararası deneyimli ve donanımlı konuşmacıların katıldığı seminerler, konferanslar ve meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesine destek verilmesi
 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve ziyaret programlarına katılımının artırılması
 • Eğitim ile ilgili komisyonlarda öğrenci ve asistan temsilcilerinin yer alması; öğrenci, akademik ve idari personelden etkin olarak geri bildirim alınması
 • Öğrenci kulüplerinin çalışmalarının desteklenmesi ve çeşitliliğinin artırılması
 • Sosyal, kültürel, psikolojik, akademik ve kariyer danışmanlık sisteminin
gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenerek ve iyileştirilerek yürütülmesi
 
 
Araştırma
 • Araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak yüksek lisans ve doktora programlarının kalitesinin ve sayısının artırılması
 • Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik destekleme programlarına katılımın teşvik edilmesi
 • Bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğinin güçlendirilmesi
 • Bilimsel projelerin sonuçlarının yayınlanacağı/sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve teşvik edilmesi
 • Öğretim elemanlarına ve öğrencilere bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesi
 • Yayın kalitesinin yükseltilmesi ve SCI grubu dergilere giren yayın sayısının arttırılması
 • Fakültemiz bünyesinde yayımlanmakta olan bilimsel derginin geliştirilmesinin teşvik edilmesi
  
 
Hizmet
 • Hasta-hekim hakları dengesini ve etik kuralları gözeterek; çalışanların ve öğrencilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruyarak sağlık hizmeti sunulması
 • Gereksinimler doğrultusunda deneyimli ve donanımlı bir kadronun oluşturulması
 • Hastane hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ve alt yapının geliştirilmesine yönelik projelerin üretilmesi
 • Sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanaklarına ulaşarak, bu olanakları hastaların tanı/tedavisinde ve öğrenci eğitiminde en üst düzeyde kullanılması
 • Bölgenin öncelikli sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyip, yapılandırma ve organizasyonu buna göre şekillendirilmesi
 • Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde uygulamalı eğitim alan Tıp Fakültesi ve sağlık alanında eğitim gören diğer öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması  
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve sağlık alanında destek sağlayacak ulusal ve bölgesel kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi, etkinlikler yapılması
 
 
 
 
MEZUNLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER
  
 Bilgi
 • Vücudun normal yapı ve işlevlerini bilecek 
 • İnsan organizmasındaki hücresel, biyokimyasal, biyofiziksel ve moleküler mekanizmaları tanıyabilecek
 • Hastalıkların genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik ve çevresel nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını çözümleyebilecek
 • Hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri tanımlayabilecek
 • Sık görülen, sakatlığa ve/veya ölüme neden olan hastalıklara ait klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguları sayabilecek ve yorumlayabilecek
 • Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlayabilecek ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayabilecek
 • Sık kullanılan ilaçların etki, advers reaksiyon, endikasyon, kontrendikasyon ve ilaç etkileşimlerini sayabilecek
 • Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek,
 • Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde yönlendirebilecek
 • Olgu temelli sorunları çözebilmek için eleştirel düşünme yöntemlerini yorumlayabilecek
 • Afet durumlarında neler yapılabileceğini sayabilecek
 • İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklayabilecek
 • İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecek 
 • Başta hastalar ve hasta yakınları olmak üzere, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile uygun ve etkin iletişim basamaklarını açıklayabilecek
 • Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilecek ve etik sorunları yorumlayabilecek
 • Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilecek
 • Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını tanımlayabilecek
 • Ülkenin genel sağlık sorunlarını değerlendirebilecek
 
Beceri
 • Doğru ve kapsamlı anamnez alabilecek
 • Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilecek 
 • Hastalığın tanısını koyabilmek için gerekli olan temel tanı yöntemlerini uygulayabilecek 
 • Birinci basamakta kullanılabilecek tanısal temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek (Örnek: periferik yayma, tam idrar tetkiki vb)
 • Mesleki temel becerileri uygulayabilecek (Kan alma, Damar yolu açma gibi) 
 • Hastaları için akılcı ilaç kullanımını planlayıp uygulayabilecek
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını aktif izleyebilecek
 • Hastalar, hasta yakınları ve tüm sağlık personeli ile doğru ve etkili bir iletişim kurabilecek
 • Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri alabilecek
 • Toplum sağlığına yönelik araştırma planlayıp, gerçekleştirip raporlayabilecek
 • Gerektiğinde temel yaşam desteğini uygulayabilecek
 
 Tutum
 • Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önleyici tedbirler almak, hastalıkları uygun ve rasyonel tedavi seçeneklerini kullanarak iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseyecek
 • Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “öncelikle zarar vermeme” ilkesini gözetecek
 • Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etmenin, sağlıkla ilişkili sektörlerle kurduğu iletişimde etik kuralları gözetmenin öneminin farkında olacak
 • Tıp alanında ve uygulamalarında bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini benimseyecek
 • Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgiyi güncellemenin önemini özümseyecek
 • Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilecek
 • Her hastayı yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerine göre değerlendirebilecek
 • Hasta ve yakınlarına yansız ve yargısız yaklaşacak ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu benimseyecek
 • Her hastaya ve/veya gerektiğinde hasta yakınlarına hastalığının tanısı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır bir dille açıklayıcı bilgi vermenin ve yazılı onam(rıza) almanın öneminin farkında olacak 
 • Başta gizlilik ilkesi olmak üzere evrensel hasta haklarına saygı göstermeyi yaşama geçirebilecek
 • Hasta ile sağlıklı, etkin ve empatiye dayalı bir iletişim kurmanın tedavi başarısı ve mesleki doyum üzerine olan değerini özümseyecek
 • Toplum içerisinde şefkatli, dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturacak 
 • Kendinin ve meslektaşlarının özlük haklarının farkında olarak bunları savunmanın mesleki açıdan önemini benimseyerek, onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruyabilecek
 • Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olacak
 • Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseyebilecek
 • Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak benimseyecek
 • Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilerek, doğumdan ölüme kadar yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verebilecek
 • Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş edebilecek
 • Meslek yaşamı boyunca karşılaşacağı meslektaşları, hastalar ve diğer bireylerle sağlıklı iletişim sergilemenin öneminin farkında olacak
 • Halk sağlığı sorunlarına duyarlı olacak ve koruyucu hekimlik uygulamalarının bilincine varacak
 • Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini özümseyecek