ANA BİLİM DALLARI
  Anatomi Ana Bilim Dalı
 Biyofizik Ana Bilim Dalı 
 Fizyoloji Ana Bilim Dalı
 Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
 Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
 Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
 Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
 Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
 Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı
 Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
 
 
 

BAĞLANTILAR