YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V VI
HEKİM
1. Birinci basamağa özgü olan hekimlik uygulamalarını özenle ve ustalıkla uygular
1.1 Hekimlik eğitiminde kazanmış olduğu yeterlik rollerini tıp uygulamaları ile bir bütün halinde uygular                                                                                   1, 2S 2 3, 4
1.2 Hastalara uygulanan sağlık bakımının azami kalitede olması amacı yönünde irade gösterir 1 2 3, 4
1.3 Hasta ile birebir muhattap olduğu süreçlerde klinik bilgilerin yanı sıra temel ve sosyal/davranışsal bilimlere ait bilgilerini de kullanır 1, 2S 2 3, 4
1.4 Değerlendirme ve karar verme noktasında bütüncül bir tavır ile hastalarını gözlemler ve birinci basamağa ait olan koruyucu, tedavi edici, rehabilite uygulayıcı hekimlik teorilerini pratik uygulamaya döker 1, 2S 2 3, 4
1.5 Pratik bakımdan karışık gibi görünen ve kompleks olguları tanımlar ve gerekli sonuca ulaşmayı hedefler   2 3
2. Klinik değerlendirmelerinin merkezinde her zaman hastalar bulunur ve hasta yönetimine dair plan kurgulamasını gerçekleştirirken birinci basamak düzeyinin gereklerini uygular
2.1 Tanı, tedavi ve korunma hedefleri doğrultusunda anamnez alır, fiziki muayene gerçekleştirir, nihai bilgiye ve sonuca ulaşmak amacıyla gerekli tetkikleri belirler ve tetkik sonuçlarını yorumlar 1, 2S 2, 3 3, 4
2.2 Anamnez, fiziki muayene ve tetkik sonuçlarına göre değerlendirme yaparak tanı ve/veya ön tanı koyar 1, 2S 2, 3 3, 4
2.3 Hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyona yönelik bakım hedefleri belirler ve hedefe uygun yönetim planı oluşturur 1 2 3, 4
2.4 Akılcı ilaç uygulama ilkeleri doğrultusunda reçete düzenler 1 1, 2 3
3. Birinci basamak düzeyinde tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri planlar ve uygular
3.1 Tanı ve/veya tedaviye yönelik ihtiyaç duyulan girişimsel işlemleri ve uygulanacak protokolleri belirler, hastanın klinik tablosu ve var olan mevcut kaynakları göz önünde bulundurmak suretiyle önceliklendirir 1 2 3, 4
3.2 Hastaya uygulanacak girişimsel işlemlerin sebepleri, yarar/zarar ve risklerini belirler, bu konuda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek suretiyle hasta ve/veya hasta yakınlarından aydınlatılmış onam alır ve bu onamları belgeler 1, 2S 2, 3 3, 4
3.3 Hastada uygulanmasına karar kılınan girişimsel işlemleri, uygun ortam ve koşulları sağlamak koşuluyla eğitim sürecindeki edindiği yetkinlikleri kullanmak suretiyle ustalıkla ve güvenle uygulamaya döker 1, 2S 2 3, 4
3.4 Girişimsel işlem sonrasında hasta için bakım planları yapar ve pratiğe döker   1, 2 3, 4
4. Birinci basamak düzeyinde uygun izlem ve sevk/konsültasyon planları tasarkar
4.1 Tanı, tedavi, korunma ve rehabilitasyon amaçlarına yönelik uygun izlem planlarını tasarlar ve planın uygulanma aşamasında hastanın ve ekip üyelerinin üstlenecekleri rollerin dağılımını gerçekleştirir 1 1, 2 3, 4
4.2 Hastanın hangi koşullarda üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi/ konsültasyon istenmesi gerektiği yönünde karar verir ve ihtiyaca binaen uygun koşullar altında sevk işlemini gerçekleştirir 1 1, 2 3, 4
5. Sağlık hizmet kalite standartlarının yükseltilmesi ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik süreklilik çerçevesinde aktif katkı sunar
5.1 Sağlık bakımının nitelikli olabilmesi için ihtiyaç duyulan imkânları belirler ve bu doğrultuda çalışma yürütür 1 1, 2 2, 3
5.2 Sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin sürekli iyileştirilmesine bireysel olarak katkıda bulunur ve hasta ile hasta yakınlarının katılımını teşvik eder 1 2 3, 4
5.3 İnsana ve sisteme ait olan faktörlerin klinik yönden karar verme ve hasta bakımı süreçlerini nasıl etkileyebileceğini öngörür 1, 2S 2 3
5.4 İstenmeyen tıbbi olgularıı ve beklenen sonuca ulaşılamayan girişimleri tanımlar ve gerekli kararları alarak süreci yönetir   1, 2 3
       
YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V V
İLETİŞİMCİ
1. Hasta ve hasta yakınları ile profesyonel iletişim kurar
1.1 Hasta merkezli yaklaşım çerçevesinde, iletişim becerilerini kullanarak hastanın güvenini sağlayan, özerkliğini destekleyen, empati ve saygıya dayalı etkili iletişim kurar 1,25 2,3 3,4
1.2 Hastanın mahremiyetini koruyucu, onuruna saygılı, katılımını, güvenliğini ve konforunu sağlayacak uygun fiziksel ortam oluşturur 1,25 2,3 3,4
1.3 Hem hastaların hem de sağlık ekibinin, tıbbi bakım kalitesi üzerinde etkili olabilecek inanç, değer sistemi, önyargı, tercih, koşul, beklenti ve bakış açılarının farkında olur ve bu doğrultuda uygulanabilecek en uygun tutumu belirler. 1 2,3 2,4
1.4 Duygusal olabilecek ve özel koşulları (kötü haberin aktarılması, ajite bireyler ile bilgi paylaşımı vb.) ve olası çatışma ihtimallerini etkili iletişim becerilerini kullanmak suretiyle yönetir 1,25 2 3,4
2. Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve geçerli bilgi edinir ve sentezler
2.1  Hastasını merkeze alarak görüşmeler yapar, ihtiyaç duyulan biyolojik, tıbbi ve psikososyal bilgilere erişir ve sentezler 1,25 2,3 3,4
2.2  Hekim-hasta görüşmesinin yönünü ve akışını yönetir 1,25 2,3 3,4
2.3  İhtiyaç durulan durumlarda hastanın onayını almak suretiyle hasta yakınları ve diğer üçüncü kişi veya kaynaklardan bilgi temin eder 1 2 3,4
3. Hasta bakım süreci ile alakalı hedef ve planlamaları, hasta ve hasta yakınları ile paylaşır
3.1  Hastanın anlama düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun açık ve net açıklamalar yapar 1,25 2 3,4
3.2  İstenmeyen olası tıbbi olguları hasta ve hasta yakınları ile uygun ve doğru bir şekilde paylaşır 1 2 3,4
4. Sağlık bakım planlarının geliştirilmesi sürecine hasta ve hasta yakınlarının katılımını teşvik eder
4.1 Uygun iletişim becerileri ve yaklaşımları kullanarak hasta ve hasta yakınlarının sağlıkları konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur 1,25 2 3,4
4.2 Doğru ve güvenilir bilgi kaynakları ve iletişim teknolojilerini belirlemeleri, erişmeleri ve kullanmaları konusunda hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olur 1,2 2 3,4
5. İhtiyaç halinde tıbbi görüşmelere dair yazılı ve elektronik bilgileri belge haline getirir ve uygun bir şekilde paylaşır
5.1  Tıbbi görüşmeleri doğru, tam, yasal sorumlulukları göz önünde bulundurarak, zamanında ve gerektiğinde ulaşılabilir bir şekilde belgeler 1,25 2 3,4
5.2  Etkili iletişim kurarken yazılı ve elektronik ortam veya diğer dijital teknolojik olanaklardan faydalanır 1 2 3
5.3  Hastanın mahremiyet olgusunu gözardı etmeden hastanın kendisi ile ve ihtiyaç duyulan gerekli kişilerle bilgi paylaşımı gerçekleştirir 1 2 3,4
6. Meslektaşları ve diğer sağlık personelleri ile etkili iletişim kurar
6.1  Hekimlik pratiği ve mesleki icra esnasında ihtiyaç halinde meslektaşları ve diğer kurum içi/dışı sağlık personeli ile etkili iletişim kurmaya özen gösterir 1,25 2 3,4
6.2  Sağlık hizmetinin sunumuna bağlı ortaya çıkabilecek olası sorunların ve çatışmaların çözümünde etkili iletişim becerilerine başvurur 1,25 2 3,4
       
YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V VI
EKİP ÜYESİ
1. Sağlık bakımı sunumu sürecinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir şekilde çalışır
1.1 Sağlık bakımı sunmak amacıyla meslektaşları ve diğer sağlık personelleri ile birlikte çalışma ilkelerini kurgular ve gerekli adımların atılmasına olanak sağlar 1 2 3
1.2 Sağlık bakım sürecinde ekip bünyesinde kendisine ait olan sorumluluklarını yerine getirir; ekip içi veya diğer sağlık hizmet sağlayıcıları ile orataya çıkabilecek çakışma olgularında sorumlulukların çözüme ulaştırılmasını sağlar 1 2 3
1.3 Diğer sağlık hizmet sunucularının düşüncelerini önemli görür, ortak kararlar alınması noktasında çaba sarfeder   1 1,2
2. Ekip içerisinde olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışır, önleme amacıyla çaba sarfeder, farklılıkları yönetmek ve çatışmaların ortadan kaldırılması amacıyla meslektaşları ve diğer sağlık personelleri ile görüş alış verişinde bulunup iş birliği gerçekleştirir
2.1  Meslektaşlarına ve diğer ekip üyelerine karşı saygılı bir tutum sergiler 1,25 2 3,4
2.2  Ekip çalışması esansında ortaya çıkabilecek çatışmaları ortak müzakere tutumu takınmak suretiyle yönetir ve çözümü hedefler 1 2 3
3. Sağlık bakımını gerekli durumlarda etkili ve güvenli bir şekilde devreder
3.1  Sağlık bakımının, ne durumda ve kime devredileceği noktasında karar verir 1 2 3,4
3.2  Sağlık bakımı sorumluluğunun devri sırasında yazılı ve sözlü olarak etkili ve güvenli bir devir teslim yapar 1 2 3,4
       
YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V VI
LİDER
1. Sağlık sistemleri, sağlık ile ilgili organizasyonlar ve ekipleri içerisinde aktif rol üstelenerek sağlık hizmet sunumunun iyileştirilmesine katkı sağlar
1.1  Mevcut olan en ideal bilgi ve uygulamaları kullanmak suretiyle sağlık ve bakım kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra hasta güvenliğine katkı sunar 1 2 3
1.2  Sağlık bakım sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik kararlar alarak ilgili tarafların işbirliği içerisinde çalışma yönünde teşvik edici bir tutum sergiler 1 1 2
1.3 Tıbbi uygulamalar esnasında ortaya çıkabilme potansiyeli bulunan olguların ve tıbbi olanaksızlıkların önlenmesi/azaltılması, gerekli mercilere bildirimi ve yönetimi süreçlerinde aktif rol üstlenir   1 2
1.4 Sağlık bakım kalitesinin arttırılması ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla sağlık bilişimini kullanır 1 2 3,4
2. Sağlık kaynaklarının kullanımı ve yönetilmesinde rol üstlenir
2.1  Nitelikli sağlık bakımı için söz konusu kaynakları mantıklı bir şekilde yönetir ve geliştirilmesini amaçlar 1 2 2
2.2  Sağlık bakım süreçlerini maliyet-etkili bir şekilde ve etik ilkeleri gözeterek planlar ve yönetir 1 2 2
2.3  Sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirici stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunur 1 2 2
3. Mesleki uygulamalarda liderlik sergiler
3.1  Liderlik becerilerini gözden geçirir ve sürekli gelişimini amaçlar 1 2 3,4
3.2  Birinci basamak düzeyinde hizmet vermekte olduğun birimin yönetim sorumluluğunu gerçekleştirir 1 2 3,4
3.3 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerini ve politikalarını anlar, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve yöneticilik/liderlik uygulamalarına uyarlar 1 2 2
3.4 Hizmet vermekte olduğu birimdeki mevcut sağlık bakım kalitesinin ve sonuçlarının gelişimine yönelik süreçleri planlar ve yönetir 1 2 2
4. Mesleki uygulamalarını ve kariyerini yönetir
4.1  Bireysel ve mesleki yeterliklerinin bilincindedir ve sürekli gelişimi amaçlar 1 2 3,4
4.2  Reflektif uygulamalar sonucunda kişisel ve mesleki yeterliklerini gözden geçirir ve geliştirmeyi amaçlar 1,25 2 3,4
4.3 Mesleğini ve kişisel yaşantısını bir dengeye oturtmak amacıyla önceliklerin ne olduğuna karar verir ve  ve zaman yönetimi gerçekleştirir 1 2 3,4
4.4 Mesleki uygulamalarını geliştirme ve iyileştirmeye yönelik süreçlerin planlarını yapar ve uygulamaya koyar   1,2 2,3
YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V VI
SAĞLIK SAVUNUCUSU
1. Klinik veya klinik dışı ortamlarda hizmet sunduğu kişilerin sağlık ihtiyaçlarını belirler ve buna yanıt geliştirir
1.1  Bireysel bakımdan sağlık üzerinde etkin olan biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri hastaların mevcut olduğu bir süreçte tespit eder ve gözlem yapar 1,2 2,3 3,4
1.2  Herhangi bir sağlık bakım sürecinde sağlığın korunması, bakımın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yaklaşımı hedeflerinin merkezine alır 1,2 2,3 3,4
1.3  Sağlıklı yaşam tarzı kararı noktasında bireylerin vereceği karar değişikliklerini benimsemeleri ve uygulamaları amacıyla destek sunar, eğitimler ve danışmanlık hizmeti verir 1,2 2,3 3,4
2. Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları tespit ederek yanıt oluşturur
2.1  Hizmet verdiği toplumun mevcut sağlık düzeyini ve ihtiyaçlarını uygun metod ve araçlarla göz önünde bulunrur ve gözlem yapar 1 2 2,3
2.2  Hizmet verdiği toplumda hastalıkların önüne geçilmesi ve sağlığın gelişmesine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenir 1 2 2
2.3  Toplumun sağlık düzeyini tespit etme ve geliştirmeye yönelik atılacak adımlarda toplumun doğrudan rol üstlenmesini teşvik eder   1,2 2
       
YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V VI
BİLİMSEL
1. Sürekli öğrenme araçlarını kullanarak mesleki performansında sürekli gelişimi hedefler
1.1  Mesleki uygulamalarını ve yetkinliğini arttırmak amacıyla kişisel öğrenme plan ve hedefleri oluşturur, uygulamaya koyar, gözlem yapar ve değerlendirir 1,2 2,3 3,4
1.2  Öğrenme ve gelişim için gereksinimlerini tespit etmek amacıyla uygun enstrumanları kullanmak suretiyle performansını rutin bir şekilde değerlendirir 1 2 3
1.3  Birlikte öğrenme süreçlerinin mesleki uygulamaların sürekli geliştirmi üzerindeki etkisinden faydalanır 1,2 2 2,3
2. Sağlık çalışanlarının ve toplumun bilgiye erişmesine katkı sunar
2.1 Rol model oluşun toplum ve sağlık ekibi nezdindeki gücünün bilincindedir 1 2 3
2.2  Birlikte çalışmakta olduğu sağlık ekibinin öğrenme ihtiyaçlarını ekip üyelerinin iştirakı ile tespit eder ve öncelikli hedefleri arasında görür   1,2 2
2.3  Öğrenme olgusunu kolaylaştırıcı araçları, ortamı oluşturur ve  etkili bir öğretim olanağı sağlar   1,2 2
2.4  Etkili geri bildirler alır ve verir 1,25 2,3 3,4
2.5  Öğretme ve öğrenme için ideal olan değerlendirme araçlarına ve yöntemlerine başvurur   1,2 2
3. Mesleki uygulamalarında var olan en ideal kanıtları ele alır ve karar verme aşamasında bunlara başvurur
3.1  Mesleki uygulamalarında karşılaşılan belirsizlik durumlarını ve bilgi eksikliklerini anlar ve giderme amacıyla girişimler gerçekleştirir 1,2 2,3 3,4
3.2  Öğrenme kaynaklarının tespiti, doğru kaynakların seçimi ve öğrenme sürecinin yönetiminde yeterlik gösterir 1,2 2,3 3,4
3.3  Karar verme süreçlerinde bilimsel kanıtlara başvurur 1 2 3,4
4. Sağlıkla ilgili araştırmaların ve konuya dair literatürün doğruluğunu, güvenirliğini ve pratiğe uyarlanabilirliğini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir
4.1  Mesleksel bir soruya yanıt oluşturabilecek bilimsel araştırmaları ve kaynakları tespit eder 1,2 2,3 3,4
4.2  Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını ve pratik uygulanabilirliğini değerlendirir 1 2 3
4.3  Bilimsel verilerin geçerliliğini ve taraflı olma risklerini belirler 1 2 2
4.4  Biyomedikal araştırma ürünlerinin uygulanabilirliği ile ilgili kanıtları değerlendirir   1 1
4.5  İhtiyaç halinde mesleki uygulamalarında bilimsel araştırma sonuçlarını kullanır ve uygulamaya engel teşkil edebilecek ve kolaylaştırıcı parametreleri göz önünde bulundurur   1,2 2
4.6  Mesleki pratiği ile alakalı olan yeni kanıtların ulaşılmasına olanak sağlayan bilgi sistemlerini belirler ve bu sistemleri ihtiyaç durumunda kullanır 1 2 3
5. Sağlık alanında bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, eksikliklerin giderilmesine veya yaygın bir kullanım alanı kazanmasına katkı sunar
5.1 Sağlıkla ilgili araştırma yapma sürecinde mevcut etik ilkeleri tartışır ve yorumlar 1,2 2,3 3
5.2 Bir araştırmada yer alan bütün araştırmacıların görev ve faaliyetlerini tespit ederek, bunların diğer mesleki görev ve sorumluluklardan farklarını tartışır 1 2 2
5.3  Mesleki sorunların bilimsel olarak araştırılmasına yönelik hipotezler kurgular 1,2 2,3 3
5.4  Kurgulanan hipotezlerin araştırılmasına yönelik olası yöntemleri tespit ederek, tartışır ve eleştirel bir tutum sergiler 1,2 2,3 3
5.5  Planlanan çalışmayı bilimsel ve etik ilkeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirir, çalışma sonuçlarını yorumlar ve raporlandırır 1,2 2 2
5.6  Bilimsel araştırmalarının çıktılarını meslektaşları, diğer sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere tüm toplum ile paylaşır 1,2 2 2
       
YETERLİK EĞİTİM DÖNEMLERİ
I-III IV-V VI
PROFESYONEL
1. En iyi mesleki uygulamaları etik ilkelere ve değerlere bağlı kalmak koşuluyla uygulama noktasında kararlı bir tutum sergiler
1.1 Mesleki uygulamalarında dürüstlük, doğruluk, bağlılık, merhamet, saygı, özveri, farklılıklara saygı ve gizliliğin korunmasını yansıtan uygun profesyonel davranışlar ve ilişkiler sergiler 1 2 3
1.2  Mesleki uygulamalarında en iyi olanı amaçlar ve ekip çalışmasının gerçekleştirilebilmesine yönelik aktif katılım için kararlılık sergiler 1 2 3
1.3  Mesleki uygulamalarında karşı karşıya kaldığı etik sorunları tespit eder ve süreci yönetir 1 2 2,3
1.4  Mesleksel görevlerini icra ederken çıkar çatışmalarını tespit eder, tanımlar ve yönetir   1 2,3
1.5  Teknolojiye bağlı iletişimin kullanımında etik ilkelere bağlı kalarak profesyonel duruş sergiler 1 2 2,3
2. Sağlık hizmetinin toplumsal yarar gözetilerek uygulanmasına bağlılık gösterir
2.1  Sağlık hizmet sunumunda ve kaynakların ideal bir şekilde kullanımına yönelik toplum yararını öncelik belirler ve kaynakların genişletilmesi için çaba sarf eder 1 2 2,3
2.2  Mesleği ile ilgili toplumsal beklentileri göz önünde bulundurarak hastalara, toplumun tamamına ve mesleğine karşı olan sorumluluklarını icra eder 1 2 3,4
3. Mesleki düzenlemelere ve etik ilkelere uygun davranma konusunda kararlılık gösterir
3.1  Mesleksel ve etik ilkelere, uygulama standartlarına ve ilgili mevzuata uygun davranır 1 2,3 3,4
3.2  Meslektaşlarının etik yönden sorunlu ve mesleki açıdan uygun olmayan davranışlarını anlar, tanımlar ve tepki geliştirir 1 2 3
3.3  Meslektaşları ile mesleki ilişki çerçevesinde işbirliği ve saygı kültürünü korur ve güçlenmesi için çaba gösterir 1 2 3
4. Kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf eder
4.1  Hekimlik mesleğini sürekli ve etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla kişisel ve mesleksel ihtiyaçlarını tanır ve yönetir 1 2 3,4
4.2  Meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının kişisel ve mesleksel ihtiyaçlarını tanır ve destekler 1 2 2
Öğrenim düzeyleri: 1: Bilgi, beceri ve tutum kazanma; 2: Bilgi, beceri ve tutumları yeterliklere dönüştürme; 2(S): Simüle ortamlarda (model, maket, simüle hastalar, vb.) yeterlik; 2: Gerçek klinik ortamlarda yeterlik]; 3: Yeterliklere uygun davranışlar sergileme ve hekimlik uygulamaları yapma (Yeterliklere uygun performans sergileme); 4: Profesyonelliğe yönelik mesleki ve insani değerleri içselleştirme